بودا؛ پیامبر سرزمین هندوستان

بودا؛ پیامبر سرزمین هندوستان

واژۀ بودا یعنی بیدار شده یا به عبارت دیگر، کسی که به روشنی رسیده‌است، واژه بودا با بئوذه /baodha/اوستا و بود و بوی فارسی هم‌ ریشه است. این واژه در فارسی امروزی به بوی و بو تبدیل شده که هم به معنی فکر و اندیشه است و هم به معنی حس شامه. البته در دوران فارسی میانه (شاهنشاهی ساسانی) این واژه به عنوان وام ‌واژه از زبان سانسکریت و به معنی خاص فرد بودا و…

بیشتر بخوانید