دلایل تعرض جنسی به زنان اروپایی

دلایل تعرض جنسی به زنان اروپایی

تعرض جنسی جوانان مهاجر به زنان اروپایی، پدیده که همه مسلمانان و هم غرب را به شدت آزار داده و امروزه به فضیحت اخلاقی برای جوانان مسلمان تبدیل شده است. درین میان متاسفانه جوانان افغان نیز هستند که متهمین درین قضایا از اروپا اخراج خواهند شد.

بیشتر بخوانید