هوای آلوده چند شهر جهان را تعطیل کرد.. در افغانستان چطور؟

هوای آلوده چند شهر جهان را تعطیل کرد.. در افغانستان چطور؟

آلودگی هوا در چندین کشور، بویژه در چین به سطح هشدار رسیده است. حد اقل در ۱۰ شهر بزرگ و یک شهرکوچک این کشور هشدار وضعیت سرخ آلودگی اعلام شده است.

بیشتر بخوانید