آیا امریکا با بقدرت رسیدن مجدد طالبان موافق است؟

نیویورک تایمز روزنامه امریکایی امروز نوشت که طالبان کمتر از امارت اسلامی را در مذاکره و توافق صلح نمی پذیرند.  حوادث جاری سیاسی جهان و منطقه نشان میدهد که رضائیت امریکا در بقدرت رسیدن طالبان یک احتمال کاملا قوی است:

اولا: شخص دونالد ترامپ که به حد کافی مصروف مشکلات دیگر منجمله ایران است، جنگ جاری افغانستان را از بسا جوانب یک مصیبت تمام عیار برای اقتصاد امریکا میداند. حکومت اشرف غنی و بحران های پیاپی درین کشور که آخرین آن بحران ریاست در پارلمان افغانستان است وی را کاملا از افغانستان بیزار ساخته طوریکه هیچ منفعتی از ادامه حکومت فعلی و اوضاع جاری افغانستان را برای امریکا نمی پندارد.

دوم: حکومت افغانستان در جمع کردن اقشار مختلف ملت به دور خود، در مبارزه با مواد مخدر، فساد اداری، رادیکالیزم مذهبی، جلوگیری از نفوذ ایران و بهبود سازی روابط با پاکستان ناکام بوده است. حمایت از حکومت فعلی و ادامه جنگ نه تنها این پدیده ها را کاهش نداده بلکه بر نفوذ و نهادینه شدن فساد در لایه های مختلف جامعه کمک کرده است.

سوم: امریکا هیچ گزینه و رقیب سیاسی موفقی برای اشرف غنی را ملاحظه نمیکند، و نیز هیچ شواهدی مبنی بر شکست نظامی طالبان و یا از میان رفتن آنها در دست ندارد، که این به معنای درگیر شدن در یک جنگ بی پایان و بی حاصل برای خود میداند.

چهارم: ظاهرا روسها و چینی ها هم با سر قدرت رسیدن طالبان مشکلی ندارند، بلکه ادامه شرایط فعلی را زمینه ساز سرایت جنگ به قلمروهای خویش میپندارند. این در حالیست که هم روسها و هم چینی ها از حکومت اشرف غنی هراس دارند و این حکومت را دست نشانده امریکا میدانند.

پنجم: حکومت ایران که حرکت طالبان را همواره دوستان تاکتیکی خویش تلقی کرده، اما از به قدرت رسیدن آنها هراس استراتیژیکی دارد. ایران فعلا مصروف جنگ غیر نظامی با امریکا و غرب است و فرصت توجه کافی به رسیدگی به موضوع طالبان ندارد. امارت طالبان میتوانند منحیث یک گزینه حکومت دینی سنی رادیکال علیه حکومت ایران شیعه افراطی مورد پذیرش امریکا باشد.

ششم: نمایندگان طالبان که تا حالا چند نوبت ملاقات با امریکایی ها داشته اند و ظاهرا شرایط اولیه امریکا، منجمله عدم همکاری با القاعده و داعش را پذیرفته اند، میتوانند حمایت امریکا را بدست آورده و امارت اسلامی خویش را مجددا تاسیس کنند.

داکتر محمد خالد

ارسال دیدگاه