بخاطر شکست در عراق و سوریه، داعشیان وارد افغانستان میشوند

اخیرا گذارش های میرسد مبنی برینکه چین، ترکمنستان، ایران، روسیه برعلاوه پاکستان از طالبان حمایت میکنند؛ برای آنها سلاح، مهمات و پول فراهم میکنند. اقدام برخی ازاین کشورها شاید عجیب بنظر برسد، اما واقعیت اینست که تمام این کشورها اقلیتهای نژادی و مذهبی ناراضی دارند که ممکن است بالقوه به داعش بپیوندند. مثل اقلیت مسلمان ایغور در چین، مسلمانان چچن در روسیه، و ظاهرا ترکمنستان برای حفاظت از منافع روسیه.

طبق بعضی تحلیلها، این اقلیتها توسط داعش تحریک میشوند تا برای خودمختاری و استقلال بر علیه حکومتهای خویش شورش کنند. اخیرا حکومت چین اذغان کرده است که اسلام گرایان بزرگترین خطر امنیتی را متوجه چین میکنند.

از آنجا که طالبان یک نیروی مذهبی قوی هستند که علیه داعش هم میجنگند، این کشورها میخواهند از طالبان منحیث یک حربه علیه داعش استفاده کنند تا داعش نتواند از جوانان این اقلیتها سرباز گیری کند. همین امر میتواند یکی از دلائل عمده تلاش داعش (که در سوریه و عراق زیر فشار گرفته) برای ایجاد مراکز در افغانستان باشد.

ضعف اوضاع امنیتی افغانستان و جبهه گیری افغانان (مدافعین حرم) در مقابل ملت سوریه و عراق بهترین دلیل برای داعشیان برای حمله متقابل بر اهدافی در افغانستان شمرده میشود.

توقع میرود که اوضاع امنیتی افغانستان با آغاز جبهه دیگری از طرف داعشیان علیه حکومت افغانستان ونیز علیه طالبان، پیچیده تر و مشکل تر شود.

ارسال دیدگاه