سطح آب زیرزمینی شهر کابل ۲۲متر پایین رفته و ٤١ فیصد آلوده شده است.

کارشناسان، کاهش سطح آب زيرزمينى و آلوده شدن اين آب ها در شهر کابل را نگران کننده و فاجعه بار مى دانند و از دولت مى خواهند تا اقدامات جدى ترى براى حل این مشکل داشته باشد.  

اين سخنان را متخصصین محیط زیست در سيمینار علمی که چند روز قبل از سوى مجتمع راه نو در همکارى با موسسه تحصيلات عالى گوهرشاد تحت عنوان «بررسی بحران منابع آب کابل-چالش ها و راهکارها» در کابل تدوير شده بود، بيان کردند.

آنها مى گفتند که در بیست سال گذشته، سطح آب زیرزمینی در شهر کابل ۲۲متر پایین رفته و ٤١ درصد اين آب هاى آلوده شده و این آلودگی، زندگی باشندگان اين شهر را تهدید می ‌کند.

پوهنیارعبدالحکیم زریاب استاد پوهنتون پوليتخنیک کابل و متخصص آب های زیرزمينی، ضمن يادآورى اين آمار، گفت که نبود سيستم فاضلاب، کاناليزاسيون شهرى و سیستم جمع آوری دفع مواد فاضلۀ جامد، ايجاد چاه های سپتيک غيرمعيارى، مشترک بودن جوی های انتقال آب هاى سطحی”برف و باران” و آب های بدرفت ها، استفادۀ بیش از حد از آب های زیرزمینی، استفاده از کودهای کیمیاوی در زمین های زراعتی و ایجاد بلند منزل های غیرمعیاری، سبب کاهش و آلودگی آب های زیرزمینی شده است.

محمد میرزایی استاد پوهنتون و کارشناس مسایل محیط زیست نیز در سيمينار يادشده گفت که افزایش جمعیت شهر کابل و عدم مدیریت دقیق آب‌های زیرزمینی، باعث شده تا در یک سال گذشته، سطح آب زیرزمینی این شهر به گونۀ‌ بی سابقه پایین برود.

موصوف گفت که در يک سال، سطح آب در اين شهر تا هشت متر پايين رفته است.

او ضمن ابراز نگرانى از پايين رفتن روزافزون سطح آب گفت در صورتى که برنامۀ‌ درست برای مدیريت آب هاى زیرزمینی، روی دست گرفته نشود، تا یک سال دیگر فاجعۀ بزرگ در بخش منابع آبی در شهر کابل رخ خواهد داد.

همچنان به گفته وى، در صورتى که براى جلوگيرى از آلوده شدن آب هاى زيرمينى اقدام جدى نشود، در آیندۀ نزدیک، آب زیرزمینی کابل آشامیدنی نخواهد بود.

اين در حالى است که شهريان کابل از وجود گرد، خاک و دود در هواى شهر نيز شکايت دارند و بارها خواهان اقدامات حکومت براى رفع اين معضل شده اند؛ زيرا آلوده شدن آب و هوا باعث شيوع امراض گوناگون مى شود.

کارشناسان، در نشست امروز گفتند که کاهش استفاده از آب های زیرزمینی و استفاده از منابع آب های سطحی، ایجاد سیستم های تنظیم و دفع فاضلاب، کانالیزاسیون شهری، سیستم دفع مواد فاضله جامد شهری و هماهنگی و مدیریت منسجم بین سکتورهای ذيدخل، راه هاى حل معضل کاهش آب و آلوده شدن آن مى شود.

جالب اینکه مقام هاى دولتى در سيمينار متذکره حضور نداشتند؛ اما ادارۀ حفظ محیط زیست کشور نيز هشدار داده است که اگر دولت برای ساخت فاضلاب کابل و سایر شهرها اقدام نکند، تا پنج‌سال آینده بخش اعظم آب‌های زیر زمینی در شهرهای بزرگ به ویژه کابل، پایتخت افغانستان آلوده خواهد شد.

 

ارسال دیدگاه