از حج نمایشی تا استنجاء در ملا عام! مثالهای از جهالت ما

مسلمانان عموما از مشکل عدم درک صحیح از دین خویش رنج میبرند. فروش زمین توسط مسلمانان اندونیزیایی برای مسیحیان و استفاده از آن پول برای سفر حج کعبه شریفه یک مثال زنده ازین درک ناقص از دین است.

 

church

 

 

 

 

 

 

در دهه های شصت و هفتاد میلادی، مردم مسلمان جاکارتا زمینهای ملکی شخصی خویش را برای مسیحیان میفروختند تا بتوانند از پول آن به زیارت بیت الله شریف در مکه بروند. در نتیجه، امروز یک بخش بزرگ جاکرتا در تصرف مسیحیان است، در حالیکه قبل از آن جاکارتا یک پایتخت عموما مسلمان نشین بود.

این عمل را که نه تنها ثواب نیست بلکه یک گناه دست جمعی یک ملت حساب میشود، میتوان بحیث یک مثال از درک غلط از دین برداشت کرد.

حج فریضه برای شخص و جامعه توانمند است. در شرایطی که جامعه گرسنه است، مسلمان ثروتمند اولا باید زکات و صدقات خویش را برای فقراء بدهد تا از تعداد گرسنگان و از نرخ فساد کاسته شود. سپس اگر برایش پولی باقی ماند باید به حج کعبه برود.

علاوتا، حجی که نمایشی وبرای ریاء و کسب شهرت است یک عمل تجارتی حساب میشود نه یک عمل اخروی. اینگونه حج نه برای خداوند بلکه برای کسب شهرت و تجارت است تا “حاجی صاحب” از “برند” نام حج استفاده کرده و به مقاصد دنیایی برسد.

حجی که با پول حرام و رشوت انجام شود از دیدگاه فقهای اسلامی ارزش ندارد. پولی که از زمین غصب و فساد اداری و اقتصادی بدست بیاید با آن عبادت و حج کعبه قبول خداوند متعال نمیشود.

در حالیکه نیاکان ما در قدیم مالهای شخصی خویش را وقف میکرند که در نتیجه ما امروز شاهد ملکیتهای زیاد در اوقاف افغانستان هستیم، متاسفانه امروز این زمینهای اوقاف عمومی دستخوش غصب و چپاول شده از طرف برخی اشخاص شده است.

علمای اسلام برین عقیده هستند که باید از شر مال حرام خلاص شد. اگر ممکن است مال حرام به شخصی برگردانده شود که از وی غصب و یا سرقت شده. اگر آن کار ممکن نبود باید صدقه داده شده و از شر آن خلاص شد.

استنجاء در ملا عام!

زمانیکه ما به وسیله موترهای ۳۰۳ از شهرهای کلان به کابل سفر میکنیم، موترها معمولا در وقت نماز در کنار سرک توقف میکنند تا مردم نماز بخوانند و شما شاهد یک تعداد زیاد مسافران هستید که درکنار جویها پهلوی هم نشسته و دست جمعی کشف عورت کرده استنجا میزنند که در آن وضع امکان مراعات ستر عورت ممکن نیست..! این در حالیست که در موترها معمولا طبقه اناث هم در موترها حضور دارند. استنجاء اساسا سنت اما ستر عورت فرض است و حتی احتمال دیده شدن عورت مرد توسط دیگران و بالخصوص ظبقه اناث یک حرام مطلق و فاجعه اجتماعی است.

۳۰۳

 

 

 

 

 

 

این عمل در هیچ یک از مذاهب اسلامی جواز دارد، چون ستر عورت فرض است. مطابق به اکثر مذاهب اسلامی، استنجاء با کاغذ تشناب و کلوخ هم جواز دارد و ضرور نیست یک تعداد مسلمانان در یک قطار بشینندد و در ملا عام کشف عورت کنند و با آب استنجاء بزنند. این یک مثال دیگر از درک ناقص ما از مسائل فقهی و دین اسلام است.

بفرمایید سر صنف استنجاء زنید!

در یک صنف درسی در حالیکه استاد مصری مصروف تدریس است، یک شاگرد نایجریایی مسواک خویش را از جیب درآورده و مصروف مسواک زدن دندانهایش میشود. استاد که ازین عمل بیجای شاگرد عصبانی شده میپرسد: چه کار میکنی؟ شاگرد جواب میدهد مسواک میزنم، چون مسواک زدن سنت پیامبر است. استاد مصری میگوید: خوب استنجاء زدن هم سنت است، بفرمایید اینجا استنجا هم بزنید!

صحبت استاد مصری درست است، چون انجام عمل باید در جایش باشد، نه در محل و جای غیر مناسب. حرکت افراطی تنظیم “بوکو حرام” در نایجریا را نیز میتوان در لست این قبیل کارهای بی مورد جای داد.

هیچ یک از میدان های هوایی ما جای برای مسجد ندارد

تمام میدان های هوایی کشور ما فاقد مسجد برای نمازگزاران است. این نشان میدهد که دوستی ما از دین فقط در حد گپ زدن است.

ریشه مشکل درین است که ما عادت به خواندن و کسب علم نداریم و اگر هم علم داریم به آن عمل نمیکنیم. اگر هر افغان در سال یک کتاب بخواند افغانستان تغییر میکند: استاد سویسی

در نتیجه دانش ما از دین در سطح بسیار بسیار پایین قرار دارد. نتیجه نافهمی دین، تخریب وطن تحت نام جهاد است، در حالیکه ضرر رساندن به ملکیتهای عمومی و خصوصی مسلمانان، مطابق به تمام مذاهب حرام قطعی است.

zan

 

 

 

 

 

تجاوز گروهی مردان به زنان همچنان که در پغمان رخ داد، چه پیامی میتواند داشته باشد؟

به همین لحاظ است که نزول وحی قرآن کریم با آیت {اقرأ باسم ربک الذی خلق } آغاز شده است. خداوند در قرآن کریم میفرماید: {هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون} مفهوم آیت اینست که “ایا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند مساوی هستند؟”. 

قتل خودسرانه فرخنده و سنگسار کردن رخشانه آیا میتواند توجیه دینی داشته باشد، بجز اینکه چهره خشن و جاهلانه یک عده افراد را به نمایش میگذارد؟

fa

 

 

 

 

 

 

نتیجه این همه جهل ما؛ درک و عمل ناقص به دین منجر به تخریب دین، نمایش چهره منفی از دین مبین اسلام و تخریب کشور ما افغانستان شده است.

ارسال دیدگاه